سـامانه شفافــ‌سازی

جزئیات مرتبط با قراردادهای 1402


  تاریخ شروع
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)